donderdag 12 september 2013

Antwoord Minister Plasterk aan stichting KADE                                Ministerie van Binnenlandse Zaken en
                                    Koninkrijksrelaties

 Retouradres

 STICHTING  KADE/BUREAU ALTERNATIEF WERK

                                                                                                               Kenmerk
                                                                                                               20 13-0000339360

                                                                                                               Uw  kenmerk

 Datum           13 juni  2013
 Betreft         Duurzaam  Koninkrijk

Geachte  mevrouw  Bosma,  geachte  heer Lie,

Via  deze weg  wil     ik u  laten weten  dat  ik  uw  brief van  22  februari ji.  in  goede  orde
heb ontvangen.        Deze  reactie op  uw  brief heeft vertraging  opgelopen,  waarvoor
mijn excuses.      De  brief met  bijlagen  heb  ik  met  belangstelling gelezen.            Ik heb
kennis genomen van  de  inhoud van  de  door uw  beschreven  situaties.

In  reactie  op  uw  brief wil    ik  u erop  attenderen  dat de  elementen  die  u         noemt  in
uw  brief in  beginsel verantwoordelijkheden  zijn van  Aruba  als  autonoom  land
binnen  het  Koninkrijk. Voor deze zaken  dient u             zich  dan  ook te  wenden  tot de
regering van  Aruba.  Wellicht  dat de         minister van     Integratie,  Infrastructuur en
Milieu van    uw  land  de  vraag  kan  beantwoorden.

Ik vertrouw  erop  u     hiermee voldoende te  hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De  minister van      Binnenlandse Zaken  en         Koninkrijksrelaties,

                                                                                                               Pagina 1 van 1

Geen opmerkingen:

Een reactie posten